Bilbasens brugervilkår

Introduktion

Disse vilkår gælder for forbrugeres (”Forbrugeren”) annoncering gennem eBay Classifieds Scandinavia ApS, som bl.a. formidler køb og salg af biler på bilbasen.dk og gennem samar-bejdspartnere, og Forbrugerens anden brug af eBay Classifieds Scandinavia ApS’ ydelser, pro-dukter og platforme mv.

eBay Classifieds Scandinavia ApS, CVR-nr. 20618175, har hjemsted på Wildersgade 8, 1408 København K, Danmark, og benævnes i det følgende ”Bilbasen”. Bilbasen har postadressen ”Bilbasen, c/o eBay Classifieds Scandinavia ApS, Wildersgade 8, 1408 København K, Danmark” og kan endvidere kontaktes på info@bilbasen.dk.

Anvendelse af Bilbasens produkter

Forbrugeren kan gennem sin brugerprofil på bilbasen.dk oprette annoncer og/eller indhold (samlet benævnt ”Indhold”) i relevante kategorier eller områder. Bilbasen er berettiget til at lukke Forbrugerens adgang til Bilbasens produkter, hvis Forbrugeren ikke vil acceptere ændringer og opdateringer af disse vilkår.

Bilbasen kan slette Forbrugerens brugerprofil, såfremt den har været inaktiv i 6 måneder. Forbrugeren vil blive varslet ca. 4 uger før en eventuel sletning af Forbrugerens brugerprofil.

Bilbasens rolle i forhold til aftaler indgået på baggrund af annoncer formidlet af Bilbasen eller Bilbasens samarbejdspartnere

Bilbasen og Bilbasens samarbejdspartnere formidler tilbud fra Forbrugeren og erhvervsdrivende vedrørende biler og andre varer og tjenesteydelser. Tilbudsgiverne er uafhængige af Bilbasen. Tilbudsgiverne er selvstændigt ansvarlige for opsætning og indhold af tilbud, kundeservice og levering af de varer og tjenesteydelser, som de udbyder til salg. Bilbasen er således ikke ansvarlig for udformningen af tilbudsgivernes tilbud, kundeservice eller levering af varer eller tjenesteydelser.

Priser og betalinger

Bilbasen opkræver betaling for visse ydelser. Priserne fremgår af Bilbasens hjemmeside.

Bilbasen er til enhver tid berettiget til at ændre afregningsmetoder og prisernes størrelse uden varsel, og Bilbasen kan derfor bl.a. ændre sine priser midlertidigt eksempelvis i forbindelse med kampagner eller nye ydelser.

Såfremt Bilbasen kræver betaling for en ydelse, som Forbrugeren ønsker at benytte, vil Forbrugeren forud for den endelige accept af købet af ydelsen, få oplyst prisen (inkl. moms). Bilbasens priser er opgivet i danske kroner (DKK). Såfremt Forbrugeren ikke betaler, kan Bilbasen begrænse Forbrugerens mulighed for at bruge ydelserne. Såfremt Forbrugeren betaler med kreditkort, Dankort eller på anden måde, kan Forbrugerens betaling blive pålagt et gebyr, som Forbrugeren vil blive oplyst om, når Forbrugeren foretager betalingen.

Fortrydelsesret

I visse tilfælde kan fortrydelsesretten som beskrevet i lov om forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven) være gældende for din indrykning af Indhold, herunder annoncer.

Fortrydelsesretten gælder under ingen omstændigheder for indhold, der i henhold til Bilbasens regler om annoncering eller disse brugervilkår enten 1) er blevet fjernet fra webstedet eller 2) er blevet indrykket af brugere, der er udelukket fra at benytte Bilbasens tjenesteydelser, eller 3) for hvem der gælder særlige begrænsninger.

Medmindre andet aftales, accepterer du at dit Indhold vil blive indrykket/leveret af Bilbasen inden udløbet af den lovfæstede fortrydelsesperiode. Du accepterer også, at en eventuel fortrydelsesret bortfalder, så snart Bilbasen har opfyldt aftalen om indrykning af det pågældende Indhold.

Hvis fortrydelsesretten gælder for det Indhold, du har indrykket, accepterer du, at Bilbasen er berettiget til at kræve betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, såfremt du gør brug af din fortrydelsesret. Er der tale om en annonceringsydelse vil denne forholdsmæssige tilbagebetaling blive beregnet ud fra antallet af resterende dage i din annonceringsperiode på det tidspunkt, hvor du gør brug af din fortrydelsesret, set i forhold til den aftalte annonceringsperiode.

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil Bilbasen refundere dig det beløb du har betalt for tjenesteydelsen fratrukket et beløb, der står i rimeligt forhold til den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, jf. ovenfor, senest 14 dage efter modtagelse af din fortrydelsesanmodning. Klik her for at få flere oplysninger om hvordan du gør fortrydelsesretten gældende.

For så vidt angår indrykning af betalingsannoncer på Bilbasens online platforme forpligter Bilbasen sig til at vise de pågældende annoncer indtil de annoncerede varer er solgt eller ikke længere er i din besiddelse, dog aldrig længere end den aftalte annonceringsperiode. Du accepterer at Bilbasens tjenesteydelse herefter anses for fuldt udført og at en eventuel fortrydelsesret derfor bortfalder.

Klagemuligheder for forbrugere

Er du utilfreds med en service eller et produkt købt hos os, er du altid velkommen til at kontakte Bilbasen på info@bilbasen.dk. Vi vil herefter bestræbe os på at finde en løsning.

Hvis det ikke lykkedes, at finde en løsning, har du mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klagen kan indsendes elektronisk via www.forbrug.dk.

Du kan også indsende en klage via EU-kommissionens klageportal på https://ec.europa.eu/consumers/odr, hvilket kan være relevant hvis du har bopæl udenfor Danmark.

Regler for anvendelse af Bilbasen

Forbrugeren garanterer ved sin accept af disse vilkår, at Forbrugeren ikke i forbindelse med sin brug af Bilbasens ydelser:

 • vil oprette annoncer, medmindre Forbrugeren har en reel annoncerings- og salgshensigt med annonceringen,
 • vil overtræde gældende lovgivning, herunder forbrugeraftaleloven, købeloven, aftaleloven, markedsføringsloven, ophavsretsloven og varemærkeloven,
 • krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og øvrige immaterielle rettigheder,
 • vil kopiere, ændre eller distribuere hele eller dele af Bilbasens hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder, varemærker eller øvrige immaterielle rettigheder,
 • uden Bilbasens forudgående skriftlige godkendelse vil benytte eller opfordre andre til at benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Bilbasens ydelser og indsamle indhold til noget formål,
 • uden Bilbasens forudgående skriftlige godkendelse vil etablere et link til Bilbasens hjemmesider på en sådan måde, at bilbasen.dk eller indhold på bilbasen.dk vises på andre hjemmesider (uanset om det er muligt at se, at data/indhold stammer fra bilbasen.dk), herunder ved indlejring i form af iframe-teknikker eller tilsvarende,
 • vil distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade bilbasen.dk eller brugerne af Bilbasens interesser eller ejendom,
 • vil belaste Bilbasens infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af bilbasen.dk,
 • vil omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til Bilbasens ydelser,
 • vil distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil,
 • helt eller delvist vil kopiere, ændre eller distribuere andre personers/annoncørers indhold,
 • vil indsamle og bruge oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, til andet end besvarelse af den pågældendes henvendelse uden deres samtykke, eller
 • vil krænke bestemmelser i disse vilkår eller handle i modstrid med ånden i disse vilkår.

Det indskærpes, at Forbrugeren skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før Bilbasen anmodes om at oprette Indhold.

Bilbasen er berettiget til at udelukke Forbrugeren fra at annoncere på Bilbasen eller fjerne Indhold fra Bilbasens tjenester uden varsel, hvis Bilbasen vurderer at Indholdet er i strid med disse vilkår, skader Bilbasens goodwill eller i øvrigt findes upassende.

Bilbasens immaterielle rettigheder og rettigheder til Indhold

Alle immaterielle rettigheder knyttet til Bilbasen og alle rettigheder til Bilbasens ydelser, herunder grafik, specialtilpasninger, ændringer og lignende, tilkommer Bilbasen. Forbrugeren har ikke ret til at lade tredjemand helt eller delvist kopiere data fra Bilbasens produkter, herunder fra bilbasen.dk.

Forbrugeren giver – når Forbrugeren opretter Indhold på Bilbasen – Bilbasen en global, ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Indhold, herunder data, tekst og billeder. Bilbasen gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål.

Forbrugeren giver derudover Bilbasen ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det Indhold, der oprettes på Bilbasens tjenester, herunder i tilfælde hvor der sker hel eller delvis kopiering af Bilbasens tjenester eller tjenester, hvortil det pågældende Indhold er overført.

Forbrugeren garanterer, at være berettiget til at give Bilbasen ovennævnte rettigheder.

Intet i disse vilkår begrænser Forbrugerens rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder data, tekst og billeder, vedkommende opretter på Bilbasens tjenester.

Forbrugerens ansvar for Indhold, der oprettes på Bilbasen

Forbrugeren indestår for, at det Indhold Forbrugeren opretter på Bilbasens tjenester ikke overtræder nogen love og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset hvorledes oprettelsen af Indhold sker.

Bilbasen gennemgår ikke det Indhold Forbrugeren opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Dette er således alene Forbrugerens ansvar.

Forbrugeren har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på Bilbasens tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på Bilbasens anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

Forbrugeren skal skadesløsholde Bilbasen for ethvert tab som Bilbasen måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som Bilbasen måtte afholde som følge af, at tredjemand fremsætter krav om at Indhold oprettet på Bilbasens tjenester krænker dennes ret eller strider mod lovgivningen i øvrigt.

Bilbasens systemer og ret til at foretage ændringer i systemerne

Bilbasen bestræber sig på at levere den bedst mulige drift og få afhjulpet eventuelle problemer hurtigst muligt, men Bilbasen yder ingen form for driftsgaranti.

Bilbasen har til enhver tid ret til at ændre funktionaliteten, herunder fjerne og tilføje egentlig funktionalitet fra systemet, og foretage de tekniske omlægninger og ændringer i Bilbasens systemer og ydelser, som Bilbasen finder hensigtsmæssige, uden at det udgør misligholdelse af Bilbasens forpligtelser over for Forbrugeren.

Af hensyn til systemtekniske og sikkerhedsmæssige årsager, har Bilbasen ret til at lukke for tredjemands adgang til Bilbasens ydelse, hvis trækning af data efter Bilbasens vurdering øges væsentligt udover hvad der forudsættes normalt ved den pågældende ydelse, har karakter af crawling af data, eller har karakter af anden form for misbrug, uden at Bilbasen dermed er i misligholdelse over for Forbrugeren.

Bilbasens forpligtelser over for Forbrugeren

Bilbasen er forpligtet til at gøre sig kommercielle, rimelige bestræbelser på at levere de ydelser, som er aftalt, såfremt Forbrugeren rettidigt leverer det nødvendige materiale.

Bilbasens ansvar

Bilbasen påtager sig intet ansvar for forbrugeres/erhvervsdrivendes annoncer eller for de aftaler, som Forbrugeren indgår på baggrund af tilbud formidlet af Bilbasen eller Bilbasens samarbejdspartnere. Bilbasen er ikke ansvarlig for fejl eller mangler i forbindelse med tilbudsgivernes levering af varer eller tjenesteydelser, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

Forbrugeren accepterer, at Bilbasen ikke garanterer kontinuerlig eller sikker adgang til Bilbasens ydelser og at Bilbasen ikke gennemgår indhold eller oplysninger fra annoncører på og brugere af Bilbasens ydelser, hvorfor Bilbasen ikke giver nogen garanti eller indeståelse i forbindelse med visningen af et sådant indhold eller oplysninger, herunder i søgeresultater. Forbrugeren accepterer endvidere, at Bilbasen heller ikke på andre områder yder udtrykkelige, implicitte eller lovbestemte garantier eller indeståelser.

Forbrugeren accepterer, at Bilbasen ikke er ansvarlig for noget tab, herunder direkte tab, tab af fortjeneste, driftstab, goodwill, omkostninger, udgifter og andre følgeskader, der opstår som følge af Forbrugerens brug af Bilbasens hjemmesider, ydelser, produkter og platforme, selvom Forbrugeren underretter Bilbasen herom, eller Bilbasen med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt Bilbasen bliver fundet ansvarlig til trods for de foregående afsnit, er Bilbasens ansvar over for Forbrugeren eller Forbrugerens aftaleerhververe eller kreditorer (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) Forbrugerens samlede betaling til Bilbasen i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) DKK 1.000.

Personlige oplysninger

Ved at benytte ydelser, der tilbydes af Bilbasen, indvilliger Forbrugeren i, at Bilbasen (den dataansvarlige) behandler Forbrugerens personlige oplysninger som nærmere beskrevet i Bilbasens persondatapolitik.

Forbrugeren er ansvarlig for, at dennes personlige oplysninger er nøjagtige og at beskytte sin adgangskode. Såfremt Forbrugerens adgangskode er blevet misbrugt, skal Forbrugeren straks anmode kundeservice om at ændre adgangskoden og/eller spærre kontoen.

Meddelelser

Meddelelser til Bilbasen skal sendes til info@bilbasen.dk, og Bilbasen er berettiget til at sende meddelelser til Forbrugeren til den af Forbrugeren angivne e-mailadresse.

Ændringer eller rettelser

Bilbasen kan ændre disse vilkår med en måneds varsel. Forbrugeren accepterer, at meddelelse om ændringer kan gives pr. e-mail eller på Bilbasens hjemmeside, og at brug af Bilbasen efter varslets udløb udgør en accept af de nye vilkår.

Afsluttende bestemmelser

Disse vilkår inkl. persondatapolitikken udgør aftalegrundlaget mellem Bilbasen og Forbrugeren og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af Bilbasen har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.

Såfremt Bilbasen ikke håndhæver en bestemmelse, betyder dette ikke, at Bilbasen har givet afkald på sin ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogle af disse vilkår ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde.

Bilbasen er berettiget til at overdrage bilbasen.dk og andre af dets produkter til tredjemand samt alle rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende vilkår uden forudgående samtykke fra Forbrugeren.

Disse vilkår er undergivet dansk ret og alle tvister eller retlige krav mellem Bilbasen og Forbrugeren, der måtte opstå som følge af eller i sammenhæng med Forbrugerens brug af Bilbasens hjemmesider, ydelser, produkter og platforme, skal afgøres ved Retten i Aarhus som første instans.


Vores brug af cookies, pixelcookies og lignende teknologier
Opdateret: 05.07.2017

Når du besøger vores hjemmesider eller anvender vores tjenester, applikationer, beskedsystemer (såsom email) og værktøjer, kan vi eller vores leverandører bruge cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier til at gemme oplysninger til brug for statistik, måling af vores ydelse og funktionalitet samt markedsføring.

Denne side skal hjælpe dig med at forstå mere om disse teknologier og vores brug af dem på vores hjemmesider og i vores tjenester, applikationer og værktøjer.

Hvad er cookies, pixelcookies og lignende teknologier?

Ligesom de fleste hjemmesider bruger vi teknologier, der i det væsentlige er små datafiler, der placeres på din computer, tablet eller mobiltelefon (en "enhed"), og som giver os mulighed for at gemme visse oplysninger, hver gang du besøger eller interagerer med vores hjemmesider, tjenester, applikationer, beskedsystemer og værktøjer.

De specifikke navne og typer af cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier, som vi bruger, kan ændre sig fra tid til anden. For mere information om cookies og lignende teknologier i almindelighed se https://www.allaboutcookies.org.

For at hjælpe dig til bedre at forstå vores cookiepolitik og vores anvendelse af sådanne teknologier, har vi lavet denne korte oversigt over termonologier og definitioner:

Cookies - små tekstfiler (typisk lavet af bogstaver og tal), som placeres i hukommelsen på din browser eller enhed, når du besøger en hjemmeside eller ser en besked. Cookies giver en hjemmeside mulighed for at genkende en bestemt enhed eller browser. Der findes flere typer af cookies:

 • Midlertidige cookies udløber, når du stopper med at bruge browseren og giver os mulighed for at huske dine handlinger i løbet af den periode, hvor du anvender din browser.
 • Permanente cookies gemmes på din enhed og tillader os at huske dine præferencer eller handlinger på tværs af flere hjemmesider.
 • Førsteparts cookies sættes af den hjemmeside, som du besøger.
 • "Tredjeparts cookies" sættes af en tredjeparts hjemmeside, som er adskilt fra den hjemmeside, som du besøger.

Cookies kan deaktiveres eller fjernes ved hjælp af værktøjer, der er tilgængelige på de fleste browsere. De forskellige browsere tilbyder forskellige muligheder for at deaktivere muligheden for lagring af cookies.

Pixelcookies - små grafiske billeder (også kendt som "pixel tags" eller "clear GIFs"), som kan indgå i vores hjemmesider, tjenester, applikationer, beskedsystemer og værktøjer. Pixelcookies kan anvendes til en række formål, herunder til at måle effektiviteten af vores hjemmesider, til at overvåge, hvor mange besøgende der er på vores hjemmesider, og hvordan de navigerer på vores hjemmesider, hvor mange afsendte e-mails, der rent faktisk åbnes, til at overvåge effektiviteten af vores annoncering eller tælle, hvor mange særlige poster, artikler eller links, der faktisk bliver set.

Lignende teknologier til lagring af oplysninger - Teknologier, der lagrer oplysninger i din browser eller enhed, og som udnytter lokale enheder og lokal opbevaring, såsom flash-cookies, HTML 5 cookies og andre metoder. Disse teknologier kan operere på tværs af alle dine browsere. I nogle tilfælde kan brugen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver specialværktøj. Vi kan bruge disse teknologier til lagring af oplysninger for at sikre din kontos sikkerhed eller for at spotte uregelmæssigheder i brug af hjemmesiden for at forhindre din konto fra at blive tilgængelig på en uautoriseret måde, eller til at vurdere resultaterne af vores hjemmesider, tjenester, applikationer eller værktøjer.

Vi kan bruge udtrykkene "cookies" eller "lignende teknologier" i flæng i vores cookiepolitik for at henvise til alle teknologier, som vi kan bruge til at gemme data i din browser eller enhed eller til at indsamle oplysninger, der hjælper os til at identificere dig, som nærmere beskrevet ovenfor.

Dit valg og vores brug af cookies, pixelcookies og lignende teknologier

Vi tilbyder på vores hjemmesider bestemte funktioner, tjenester, applikationer og værktøjer, der kun er tilgængelige, hvis vi anvender de ovenfor nævnte teknologier. Du er altid velkommen til at blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, hvis din browser eller enhed tillader det. Men hvis du afviser cookies eller andre lignende teknologier, vil du ikke være i stand til at bruge bestemte funktioner, tjenester, applikationer eller værktøjer på vores hjemmesider. Du kan også blive bedt om at indtaste din adgangskode oftere under en et besøg på vores hjemmesider. For mere information om hvordan du kan blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, skal du gennemgå afsnittet Hjælp i din browser, applikation eller enhed.

Generelt giver disse teknologier vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer adgang til at gemme relevante oplysninger i din browser eller enhed og senere læse disse oplysninger. Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger ved brug af disse teknologier, men bruger dem til at identificere dig i vores servere eller interne systemer. Hvor det er relevant, beskytter vi vores cookies og andre teknologier, så kun vi og/eller vores leverandører kan fortolke dem ved at tildele dem en unik identifikation, der kun kan forstås af os. Vi gemmer ikke nogen af dine personlige oplysninger på nogen af vores cookies eller lignende teknologier.

Vi indhenter dit samtykke til vores brug af disse teknologier til at indsamle og opbevare oplysninger ved at give dig gennemskuelig information og varsel om brugen og giver dig mulighed for at deaktivere disse teknologier som angivet ovenfor.

Vores brug af de ovenfor anførte teknologier falder i følgende generelle kategorier:

 1. Operationelt nødvendigt. Vi kan bruge cookies eller andre lignende teknologier, der er nødvendige for driften af vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer. Dette omfatter teknologier, som giver dig adgang til vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer, der er nødvendige for at undgå uberettiget brug af disse tjenester og som forbedrer sik-kerheden, eller som giver dig mulighed for at gøre brug af vores funktioner såsom gemte søgninger eller lignende;
 2. Ydelsesrelateret. Vi kan bruge cookies eller andre lignende teknologier, der er nyttige for at vurdere resultaterne af vores hjemmesider, applikationer, tjenester og værktøjer, herunder som en del af vores analytiske arbejde, der hjælper os til at forstå, hvordan vores besøgende bruger vores hjemmeside eller til at forbedre indholdet på vores hjemmesider, applikationer, tjenester eller værktøjer;
 3. Funktionsrelateret. Vi kan bruge cookies eller andre lignende teknologier, der tillader os at tilbyde dig en forbedret funktionalitet, når du bruger vores hjemmesider, tjenester, applikationer eller værktøjer. Dette kan omfatte at identificere dig, når du logger ind på vores hjemmesider eller holde styr på dine angivne præferencer, interesser, og hvad du tidligere har set, så vi kan forbedre indholdet på vores hjemme-sider;
 4. Reklame eller målretning. Vi kan bruge førsteparts eller tredjeparts cookies og pixelcookies til at levere indhold, herunder annoncer, der er relevante for dine interesser på vores hjemmesider eller på tredjeparters hjemme-sider. Dette omfatter hjælp af teknologier til at forstå nytten for dig af de reklamer og indhold, der er leveret til dig.

For at fravælge brugen af tredjeparts reklamerelaterede cookies og pixelcookies, se afsnittet om annon-cenetværk og annoncebørser nedenfor.

Hvis du gerne vil fravælge alle andre typer teknologier, som vi anvender på vores hjemmesider, tjene-ster, applikationer eller værktøjer, kan du gøre det ved at blokere, slette eller deaktivere dem på den måde, som din browser eller enhed tillader det.

Anvendelse af disse teknologier fra leverandører

Vi kan arbejde med tredjeparts udbydere, almindeligvis kendt som leverandører, der med vores tilladel-se kan placere tredjeparts-cookies, pixelcookies eller lignende teknologier til at gemme oplysninger på vores hjemmesider eller i vores tjenester, applikationer og værktøjer. Disse leverandører hjælper os med at drive vores hjemmesider, applikationer, tjenester og værktøjer og give dig en bedre, hurtigere og sikrere oplevelse.

Vores leverandører kan bruge disse teknologier til at hjælpe os med at levere vores egne ydelser og re-klamer og indsamle anonyme oplysninger om de hjemmesider, som du besøger samt til at foretage ana-lyser. Vi tillader ikke, at vore leverandører indsamler nogen af dine personlige oplysninger på vores hjemmesider eller i vores tjenester, applikationer eller værktøjer til deres egne formål. Vores leveran-dører er underlagt aftaler om fortrolighed med os og andre juridiske begrænsninger vedrørende deres brug eller indsamling af personlige oplysninger.

Med undtagelse af vores leverandørers brug af de ovenfor anførte teknologier, tillader vi ikke, at tred-jeparts indhold på vores hjemmesider (såsom postlister, medlem-til-medlem kommunikation, klassifice-ret programoversigter, kommentarer, anmeldelser, osv.) lagrer cookies, pixelcookies eller lignende tek-nologier til sporing eller indsamling af dine personlige oplysninger. Hvis du mener, at en tredjepart indsamler personlige oplysninger eller bruger sporingsteknologi, anmoder vi dig om at rapportere det til info@bilbasen.dk.

Målrettede annoncenetværk og annoncebørser fra tredjeparter

Vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer kan anvende tredjeparter, såsom reklamenet-værk og reklamebørser, for at kunne give dig reklamer. Disse tredjeparts reklamenetværk og reklame-børser kan anvende tredjeparts-cookies, pixelcookies eller lignende teknologier til at indsamle oplys-ninger for at give dig deres tjenester. De kan også hente ID'et på din computer, din IP-adresse eller en identifikationskode til reklamer (IDFA), som kan bruges til at skræddersy reklamer, du ser på vores hjemmesider eller andre steder på nettet. Nogle af disse oplysninger kan udgøre personoplysninger. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i vores Persondatapolitik.


For mere information om tredjeparts reklamerelaterede cookies, og hvordan du fravælger dem, kan du besøge enten https://www.youronlinechoices.eu eller https://www.aboutads.info/choices.

Brugen af tredjeparters teknologier er ikke kontrolleret af os, selv om de bruger vores teknologi til at hjælpe med at opbevare og indsamle data. De relevante betingelser, persondatapolitik, tilladelser, med-delelser og valg fra tredjeparter bør gennemgås med henblik på deres praksis for indsamling, opbeva-ring og deling. Vi giver ikke nogen indeståelser i relation til de politikker eller praksisser, som anven-des af tredjeparts annoncører eller reklamenetværk eller relaterede tredjeparter.

Oversigt over tredjeparter