BilBasens brugervilkår

1. februar 2012 og 6. marts 2012

Introduktion

Disse vilkår gælder for forbrugeres (”Forbrugeren”) annoncering gennem Bil Markedet ApS, som bl.a. formidler køb og salg af biler på BilBasen.dk og gennem samarbejdspartnere, og Forbrugerens anden brug af Bil Markedet ApS’ ydelser, produkter og platforme mv.

Bil Markedet ApS, CVR-nr. 20618175, har hjemsted på Axel Kiers Vej 11, 8270 Højbjerg, Danmark, og benævnes i det følgende ”BilBasen”. BilBasen har postadressen ”BilBasen, c/o Bilmarkedet ApS, Axel Kiers Vej 11,8270 Højbjerg, Danmark” og kan endvidere kontaktes på info@bilbasen.dk.

Anvendelse af BilBasens produkter

Forbrugeren kan gennem sin brugerprofil på BilBasen.dk oprette annoncer og/eller indhold i relevante kategorier eller områder, og Forbrugeren vil gennem BilBasen få adgang til oplysninger og modtage tilbud. BilBasen er berettiget til at lukke Forbrugerens adgang til BilBasens produkter, hvis Forbrugeren ikke vil acceptere ændringer og opdateringer af disse vilkår.

BilBasen kan slette Forbrugerens brugerprofil, såfremt den har været inaktiv i 6 måneder. Forbrugeren vil blive varslet ca. 4 uger før en eventuel sletning af Forbrugerens brugerprofil.

BilBasens rolle i forhold til aftaler indgået på baggrund af annoncer formidlet af BilBasen eller BilBasens samarbejdspartnere

BilBasen og BilBasens samarbejdspartnere formidler tilbud fra Forbrugeren og erhvervsdrivende vedrørende biler og andre varer og tjenesteydelser. Tilbudsgiverne er uafhængige af BilBasen. Tilbudsgiverne er selvstændigt ansvarlige for opsætning og indhold af tilbud, kundeservice og levering af de varer og tjenesteydelser, som de udbyder til salg. BilBasen er således ikke ansvarlig for udformningen af Tilbudsgivernes tilbud, kundeservice eller levering af varer eller tjenesteydelser.

Priser og betalinger

BilBasen opkræver betaling for visse ydelser. Priserne fremgår af BilBasens hjemmeside.

BilBasen er til enhver tid berettiget til at ændre afregningsmetoder og prisernes størrelse uden varsel, og BilBasen kan derfor bl.a. ændre sine priser midlertidigt eksempelvis i forbindelse med kampagner eller nye ydelser.

Såfremt BilBasen kræver betaling for en ydelse, som Forbrugeren ønsker at benytte, vil Forbrugeren forud for den endelige accept af købet af ydelsen, få oplyst prisen (inkl. moms). BilBasens priser er opgivet i danske kroner (DKK). Såfremt Forbrugeren ikke betaler, kan BilBasen begrænse Forbrugerens mulighed for at bruge ydelserne. Såfremt Forbrugeren betaler med kreditkort, Dankort eller på anden måde, vil Forbrugerens betaling blive pålagt et gebyr, som Forbrugeren vil blive oplyst om, når Forbrugeren foretager betalingen.

Annullering af ydelser

Visse ydelser, der leveres af BilBasen.dk, er omfattet af Lov om forbrugeraftaler. Denne lov giver Forbrugeren mulighed for at annullere køb af tjenesteydelser, der er foretaget via internettet inden for 14 dage. Fortrydelsesretten bortfalder dog, når Forbrugeren lader en tjenesteydelse udføre. Forbrugeren accepterer, at udførelsen af BilBasens ydelser iværksættes umiddelbart efter købet, og Forbrugerens ret til at annullere købet udløber derfor på dette tidspunkt.

Regler for anvendelse af BilBasen

Forbrugeren garanterer ved sin accept af disse vilkår, at Forbrugeren ikke i forbindelse med sin brug af BilBasens ydelser:

 • vil oprette annoncer, medmindre Forbrugeren har en reel annoncerings- og salgshensigt med annonceringen,
 • vil overtræde lovgivning, herunder lov om forbrugeraftaler, købeloven, aftaleloven, markedsføringsloven; ophavsretsloven og varemærkeloven,
 • vil kopiere, ændre eller distribuere BilBasens hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder, varemærker eller øvrige immaterielle rettigheder,
 • uden BilBasens forudgående skriftlige godkendelse vil benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til BilBasen.dk og indsamle indhold til noget formål;
 • uden BilBasens forudgående skriftlige godkendelse vil etablere et link til BilBasen.dk på en sådan måde, at BilBasen.dk eller indhold på Bilbasen.dk vises på andre hjemmesider (uanset om det er muligt at se, at data/indhold stammer fra Bilbasen.dk)
 • vil distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade BilBasen.dk eller brugerne af BilBasens interesser eller ejendom;
 • vil belaste BilBasens infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af BilBasen.dk;
 • vil omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til BilBasens ydelser
 • vil distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil;
 • vil kopiere, ændre eller distribuere andre personers/annoncørers indhold;
 • vil indsamle og bruge oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, til andet end besvarelse af den pågældendes henvendelse uden deres samtykke; eller
 • vil krænke bestemmelser i disse vilkår eller handle i modstrid med ånden i disse vilkår.

Forbrugeren garanterer endvidere, at Forbrugeren er berettiget til at give BilBasen ret til at udøve ophavsrets-, reklame- og databaserettigheder til alt indhold og materiale, som Forbrugeren lægger ind på BilBasen.dk, jf. afsnittet ”BilBasens immaterielle rettigheder”.

BilBasens rettigheder i tilfælde af garantisvigt

Forbrugeren accepterer, at BilBasen - uden at BilBasen misligholder sine forpligtelser over for Forbrugeren - kan udelukke Forbrugeren fra at annoncere på BilBasen og fjerne eller ændre Forbrugerens annoncer, hvis Forbrugeren handler i modstrid med de afgivne garantier og beskrevne annonceringsregler og -forbud.

BilBasens immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder knyttet til BilBasen og alle rettigheder til BilBasens ydelse, herunder grafik, specialtilpasninger, ændringer og lignende, tilkommer BilBasen.

BilBasen har retten til alle indtastede data, herunder billeder, i bearbejdet, sammenstillet form, hvordan de end måtte fremtræde, samt til de funktionaliteter og programfeatures, der følger af BilBasens produkter. Forbrugeren har ikke ret til at lade tredjemand kopiere data fra BilBasens produkter, herunder BilBasen.dk.

Forbrugeren giver – når Forbrugeren annoncerer eller opretter indhold på BilBasen - BilBasen en ikke-eksklusiv, global, vedvarende, uigenkaldelig, royalty-fri, overdragelig, licensrettighed til at bruge, reproducere, vise, videregive og udøve andre ophavsrets-, reklame- og databaserettigheder til det pågældende materiale, herunder Forbrugerens indhold og kode. Forbrugeren giver herunder bl.a. BilBasen ret til at vise Forbrugerens annonce gennem andre distributionsmetoder, herunder aviser, på ikke-tilknyttede hjemmesider eller på andre hjemmesider, som er en del af det globale eBay.

BilBasens systemer og ret til at foretage ændringer i systemerne

BilBasen bestræber sig på at levere den bedst mulige drift og få afhjulpet eventuelle problemer hurtigst muligt, men BilBasen yder ingen form for driftsgaranti.

BilBasen har til enhver tid ret til at ændre funktionaliteten, herunder fjerne og tilføje egentlig funktionalitet fra systemet, og foretage de tekniske omlægninger og ændringer i BilBasens systemer og ydelser, som BilBasen finder hensigtsmæssige, uden at det udgør misligholdelse af BilBasens forpligtelser over for Forbrugeren.

Af hensyn til systemtekniske og sikkerhedsmæssige årsager, har BilBasen ret til at lukke for tredjemands adgang til BilBasens ydelse, hvis trækning af data efter BilBasens vurdering øges væsentligt udover hvad der forudsættes normalt ved den pågældende ydelse, har karakter af crawling af data, eller har karakter af anden form for misbrug, uden at BilBasen dermed er i misligholdelse over for Forbrugeren.

BilBasens forpligtelser over for Forbrugeren

BilBasen er forpligtet til at gøre sig kommercielle, rimelige bestræbelser på at levere de ydelser, som er aftalt, såfremt Forbrugeren rettidigt leverer det nødvendige materiale.

Ansvar

BilBasen påtager sig intet ansvar for Forbrugerens eller andre forbrugeres/erhvervsdrivendes annoncer eller for de aftaler, som Forbrugeren indgår på baggrund af tilbud formidlet af BilBasen eller BilBasens samarbejdspartnere. BilBasen kan ikke garantere, at varer og tjenesteydelser fra tilbudsgivere opfylder Forbrugerens forventninger. BilBasen er ikke ansvarlig for fejl eller mangler i forbindelse med tilbudsgivernes levering af varer eller tjenesteydelser, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

Forbrugeren accepterer ikke at holde BilBasen ansvarlig for forhold og handlinger, som vedrører andre forbrugere/erhvervsdrivende.

Forbrugeren accepterer, at BilBasen ikke garanterer kontinuerlig eller sikker adgang til BilBasens ydelser eller BilBasen.dk, og at BilBasen ikke gennemgår indhold eller oplysninger fra annoncører på og brugere af BilBasen.dk, hvorfor BilBasen ikke giver nogen garanti eller indeståelse i forbindelse med visningen af et sådant indhold eller oplysninger, herunder i søgeresultater på BilBasen.dk. Forbrugeren accepterer endvidere, at BilBasen heller ikke på andre områder yder udtrykkelige, implicitte eller lovbestemte garantier eller indeståelser.

Forbrugeren accepterer, at BilBasen ikke er ansvarlig for noget tab, herunder direkte tab, tab af fortjeneste, driftstab, goodwill, omkostninger, udgifter og andre følgeskader, der opstår som følge af Forbrugerens brug af BilBasens hjemmesider, ydelser, produkter og platforme, selvom Forbrugeren underretter BilBasen herom, eller BilBasen med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt BilBasen bliver fundet ansvarlig til trods for de foregående afsnit, er BilBasens ansvar over for Forbrugeren eller Forbrugerens aftaleerhververe eller kreditorer (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) Forbrugerens samlede betaling til BilBasen i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) DKK 1.000.

Forbrugerenskal skadesløsholde og friholde BilBasen og dets associerede selskaber for ethvert krav fra tredjemand, der relaterer sig til (i) Forbrugerensannoncer eller indhold på BilBasen oprettet af Forbrugeren, (ii) ethvert indhold, krav eller løfte på Forbrugerenshjemmeside, (iii) varer og/eller ydelser, der udbydes af Forbrugeren, og (iv) Forbrugerensmisligholdelse af de afgivne garantier, herunder godtgøre BilBasen for udgifter relateret tredjemands krav, herunder advokatomkostninger.

Personlige oplysninger

Ved at benytte hjemmesiderne med ydelser, der tilbydes af BilBasen, indvilliger Forbrugeren i, at BilBasen (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark og den Europæiske Union som nærmere beskrevet i datapolitikken, jf. BilBasens datapolitik.

Forbrugeren er ansvarlig for, at dennes personlige oplysninger er nøjagtige og at beskytte sin adgangskode. Såfremt Forbrugerens adgangskode er blevet misbrugt, skal Forbrugeren straks anmode kundeservice om at ændre adgangskoden og spærre kontoen.

Markedsføring fra BilBasen m.fl.

Gældende for brugere, der har accepteret disse vilkår i perioden 1. februar 2012 - 6. marts 2012:

Forbrugeren accepterer at modtage markedsføringsmateriale fra BilBasen og associerede virksomheder, herunder (a) Servicemails med statistik og/eller tilbud vedrørende Forbrugerens annoncer på BilBasen, (b) Nyhedsbreve med nyheder fra BilBasen og bilbranchen, tilbud påvarer/ydelser og/eller reklamer (sendes normalt 1-2 gange om måneden), og (c) Tilbudsmails med tilbud fra MyDeal.dk eller andre BilBasen/DBA hjemmesider (typisk én gang om måneden). Såfremt Forbrugeren ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra BilBasen og associerede virksomheder og ikke har anført dette ved accepten af denne politik, skal Forbrugeren opdatere sine brugeroplysninger på BilBasen.dk eller følge anvisningen nederst i det markedsføringsmateriale, som Forbrugeren modtager eller har modtaget.

*********************

Gældende for brugere, der har accepteret disse vilkår efter 6. marts 2012:
Forbrugeren accepterer at modtage markedsføringsmateriale fra BilBasen og associerede virksomheder, herunder (a) Servicemails med statistik og/eller tilbud vedrørende Forbrugerens annoncer på BilBasen, (b) Nyhedsbreve med nyheder fra BilBasen og bilbranchen, tilbud på varer/ydelser og/eller reklamer (sendes normalt 1-2 gange om måneden), (c) Tilbudsmails med tilbud fra MyDeal.dk eller andre BilBasen/DBA hjemmesider (typisk én gang om måneden), og (d) Reklamemails fra BilBasen med motorrelaterede tilbud, markedsføringsmateriale og nyheder fra tredjeparter (sendes normalt 1-2 gange om måneden). Såfremt Forbrugeren ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra BilBasen og associerede virksomheder og ikke har anført dette ved accepten af denne politik, skal Forbrugeren opdatere sine brugeroplysninger på BilBasen.dk eller følge anvisningen nederst i det markedsføringsmateriale, som Forbrugeren modtager eller har modtaget.

*********************

BilBasen kan bruge de oplysninger, som BilBasen har om Forbrugeren og Forbrugerens aktiviteter, på BilBasens sider til at tilpasse de meddelelser, som BilBasen sender til Forbrugeren samt det indhold og den annoncering, som BilBasen viser på BilBasen.dk.

Meddelelser

Meddelelser til BilBasen skal sendes til info@bilbasen.dk, og BilBasen er berettiget til at sende meddelelser til Forbrugeren til den af Forbrugeren angivne e-mailadresse.

Ændringer eller rettelser

BilBasen kan ændre disse vilkår og datapolitikken med en måneds varsel til udgangen af en måned. Forbrugeren accepterer, at meddelelse om ændringer kan gives pr. e-mail eller på BilBasens hjemmeside, og at brug af BilBasen efter varslets udløb udgør en accept af de nye vilkår.

Afsluttende bestemmelser

Disse vilkår inkl. datapolitikken udgør aftalegrundlaget mellem BilBasen og Forbrugeren og erstatter alle tidligere aftaler.

Såfremt BilBasen ikke håndhæver en bestemmelse, betyder dette ikke, at BilBasen har givet afkald på sin ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogen af disse vilkår ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde.

BilBasen er berettiget til at overdrage BilBasen.dk og andre af dets produkter til tredjemand uden forudgående samtykke fra Forbrugeren.

Disse vilkår er undergivet dansk ret og alle tvister eller retlige krav mellem BilBasen og Forbrugeren, der måtte opstå som følge af eller i sammenhæng med Forbrugerens brug af BilBasens hjemmesider, ydelser, produkter og platforme, skal afgøres ved Københavns Byret som aftalt værneting.

BilBasens datapolitik

1. februar 2012

Denne datapolitik beskriver, hvordan Bil Markedet ApS (”BilBasen”) håndterer Forbrugerens personlige oplysninger. BilBasen er i henhold til persondatareglerne ”dataansvarlig” for Forbrugerens personlige oplysninger.

Indsamling, lagring og brug

Forbrugeren accepterer, at BilBasen indsamler, lagrer og bruger oplysninger, herunder navn, e-mail-adresse, telefonnummer, adresse med henblik på

 • at udbyde og levere BilBasens ydelser,
 • at yde support og brugerhjælp,
 • at håndhæve de generelle vilkår og datapolitikken, at tilskynde til sikker handel, og at fremme tillid og sikkerhed,
 • at tilpasse brugeroplevelsen, at analysere besøgene på BilBasens hjemmesider, herunder måle interessen for BilBasens ydelser og salgsfremmende aktiviteter, at tilpasse BilBasens ydelser, indhold og annoncering, og at informere om ydelser og opdateringer,
 • at kortlægge forbrugeradfærd med henblik på at udarbejde statistikker og markedsføringsanalyser mv. til BilBasen, BilBasens samarbejdsapartnere og tredjemænd,
 • at tilpasse, udarbejde og fremsende markedsføringsmateriale og salgsfremmende tilbud, og
 • at løse konflikter, at opkræve gebyrer og at udføre fejlfinding af problemer.

Forbrugeren accepterer, at tredjemænd, som har personlige oplysninger om Forbrugeren af relevans for BilBasens kortlægning af forbrugeradfærd, herunder oplysninger om Forbrugerens køb af biler, bilrelaterede varer og tjenesteydelser, videregiver sådanne oplysninger til BilBasen til brug for kortlægningen af forbrugeradfærd og udarbejdelsen af statistikker og markedsføringsanalyser mv.

Såfremt du vælger at validere din brugerprofil, vil BilBasen indsamle (men ikke lagre) dit CPR-nr og udelukkende bruge det til at hjælpe med at forhindre svindel ved at indsamle og validere dit navn, adresse, køn og fødselsdato i det danske folkeregister.

BilBasen behandler personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven. Forbrugeren samtykker til BilBasens videregivelse af personlige oplysninger med henblik på at efterleve lovkrav, håndhæve BilBasens politikker, reagere på påstande om at en annonce eller andet indhold krænker andres rettigheder eller beskytte andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Forbrugeren giver samtidig samtykke til, at BilBasen kan dele personlige oplysninger med:

 • Tjenesteudbydere der hjælper BilBasens forretningsaktiviteter

BilBasens servere er placeret i Danmark og i andre lande inden for den Europæiske Union. Forbrugeren accepterer, at BilBasen kan overføre og lagre personlige oplysninger på BilBasens servere i Europa.

Adgang, ændring og sletning

Forbrugeren kan se, ændre eller slette sine personlige oplysninger i sin brugerprofil på BilBasen.dk. Forbrugeren skal omgående opdatere sine personlige oplysninger, såfremt disse er ændrede eller ukorrekte. Forbrugeren kan gennem kontakt til kundeservice få et overblik over de personlige oplysninger, som BilBasen lagrer, og som ikke er tilgængelige i Forbrugerens brugerprofil. Der kan være et gebyr forbundet med sådanne anmodninger, men dette vil ikke overstige det beløb, der er lovligt tilladt. BilBasen sletter personlige oplysninger, når BilBasen ikke længere har behov for dem til de formål, BilBasen beskrev tidligere.

Offentliggørelse af oplysninger

Når Forbrugeren sætter en annonce i BilBasen og indtaster oplysninger på fora i BilBasen, bliver indholdet og Forbrugerens kontaktoplysninger (telefonnummer, by og postnummer og telefonnummer) stillet til rådighed for offentligheden.

Kontrol af brug af kommunikationsværktøjer

Forbrugeren accepterer, at BilBasen er berettiget til automatisk at scanne og manuelt filtrere beskeder sendt via BilBasens kommunikationsværktøjer med henblik på at kontrollere beskederne for indhold, der strider mod de generelle vilkår, herunder de afgivne garantier.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, som lagres i Forbrugerens browser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera eller lignende).

BilBasens hjemmesider anvender cookies. Webserveren hos BilBasen, BilBasens annoncører eller andre samarbejdspartnere identificerer den eller de anvendte cookies og modtager informationer fra den/dem. De anvendte cookies indeholder ingen personlige oplysninger, og informationerne som modtages er derfor anonyme.

De anvendte cookies er ikke programmer og indeholder ikke virus.

Hvad bruges cookies til på vores websites?

BilBasen anvender cookies på BilBasens hjemmesider til teknisk funtionalitet, trafikmåling, annonceafvikling (frekvens, brugermåling o.lign.) og adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering.

Cookies’ene er med til at fortælle BilBasen om dit besøg og anvendes til at analysere besøgene på BilBasens hjemmesider, at tilpasse BilBasens ydelser, indhold og annoncering, at dokumentere og klarlægge værdien af annonceindrykninger over for BilBasens annoncører, at gennemføre kortlægning af forbrugeradfærd, jf. afsnittet ”Indsamling, lagring og brug”, og at fremme tillid og sikkerhed. Cookies’ene anvendes også til at vedligeholde Forbrugerens login-status.

En række af hjemmesidernes funktioner er kun tilgængelige gennem brug af cookies. Forbrugeren kan imidlertid altid afvise cookies, hvis Forbrugerens browser tillader det, jf. afsnittet ”Hvordan undgår jeg cookies”. Afvisning af cookies kan dog forstyrre Forbrugerens brug af nogle af BilBasens hjemmesider eller ydelser.

De leverandører, som BilBasen benytter i forbindelse med BilBasens anvendelse af cookies, er indeholdt i listen over samarbejdspartnere i afsnittet "Cookies fra vores samarbejdspartnere".

Cookies fra vores samarbejdspartnere

BilBasen har også en række samarbejdspartnere, som sætter cookies på BilBasens hjemmesider. Det kan være vores annoncører, mediebureauer, annoncenetværk.

Cookies her er med til at sikre levering af målrettede online-annoncer. Det samme gør sig gældende i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser, analyser og lignende.

Vores samarbejdspartnere er på nuværende tidspunkt:

Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du indstille din browser, så den blokerer cookies, sletter cookies og/eller giver en advarsel, før den gemmer en cookie.

Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter "cookies".

Her er links til forskellige browserudbydere:

Sikkerhed

BilBasen behandler data som aktiver, der skal beskyttes, og benytter masser af værktøjer (kryptering, adgangskoder, fysisk sikkerhed osv.) til at beskytte Forbrugerens personlige oplysninger mod uautoriseret adgang og videregivelse. Tredjemand kan ulovligt aflytte eller få adgang til overførsler eller private meddelelser, og andre brugere kan misbruge Forbrugerens personlige oplysninger, som de indsamler fra hjemmesiden. Derfor kan BilBasen ikke garantere, og Forbrugeren bør ikke forvente, at Forbrugerens personlige oplysninger eller private meddelelser altid vil forblive private.

Fusion eller virksomhedsoverdragelse

Såfremt BilBasen eller BilBasens associerede virksomheder er involveret i en fusion eller virksomhedsovertagelse, kan BilBasen dele personlige oplysninger med et andet selskab, men denne politik vil fortsat gælde.

Tilsynsmyndighed

I Danmark overvåges behandlingen af personoplysninger af Datatilsynet, som kan kontaktes på Borgergade 28, 1300 København K, eller på dt@datatilsynet.dk.