Auktionsbetingelser for BilBasen.dk

INDLEDNING

1.1 Auktionssitet bilbasen.dk drives og ejes af Bil Markedet ApS, Axel Kiers Vej 11, 8270 Højbjerg (”Bilbasen”).
1.2 BilBasen formidler kontakt mellem forbrugere som sælger og erhvervsdrivende som køber. Videre formidler BilBasen kontakt mellem to erhvervsdrivende som både sælger og køber.
1.3 Nærværende auktionsbetingelser fastlægger vilkårene for købers og sælgers brug af auktionssitet bilbasen.dk.
1.4 Når køber og sælger opretter sig som brugere, accepterer køber og sælger samtidigt nærværende betingelser som gældende ved enhver anvendelse af auktionssitet bilbasen.dk.
1.5 Køber og sælger meddeler videre BilBasen samtykke til elektronisk behandling af brugeroplysninger i overensstemmelse med reglerne herfor i lov om behandling af personoplysninger.
   ABSOLUTTE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF BILBASEN.DK
2.1 Anvendelse af auktionssitet bilbasen.dk er alene for personer over 18 år, som er myndige til at indgå aftaler, der er retsligt bindende i forhold til tredjemand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom.
2.2 Anvendelse af auktionssitet bilbasen.dk forudsætter tillige, at sælger er berettiget til at råde og disponere over bilen som ejer og herunder at sælge bilen fri for pantehæftelser eller andre tredjemandsrettigheder, således at køber opnår fuld og uindskrænket ejendomsret til bilen, når køber opfylder sine betingelser overfor sælger.
2.3   Såfremt de ovenfor nævnte, absolutte betingelser for anvendelse af auktionssitet bilbasen.dk ikke er opfyldt, er man uberettiget til at oprette sig som bruger og anvende auktionssitet bilbasen.dk.
2.4  BilBasen forbeholder sig retten til at fjerne biler, som uberettiget måtte være oploadet på bilbasen.dk, uden varsel og uden at der kan rejses krav af nogen art, herunder om tilbagebetaling af salær m.v.
   BRUGEROPRETTELSE
3.1  Oprettelse som sælger.
3.1.1 Alle privatpersoner og alle typer af virksomheder m.v. kan oprettes som sælger på auktionssitet bilbasen.dk.
3.1.2 I forbindelse med oprettelse som sælger skal følgende oplysninger afgives: Fulde navn, adresse, fødselsdag, mobil, telefon, email og kontonummer i anerkendt dansk pengeinstitut.
3.2 Oprettelse som køber. 
3.2.1 Alene momsregistrerede erhvervsdrivende (med CVR-nummer), der som led i sit erhverv køber og sælger biler (bilforhandlere), kan oprettes som køber på auktionssitet bilbasen.dk.
3.2.2 Forhandlere, der ønsker at købe biler via auktionssitet bilbasen.dk, kan rekvirere den nødvendige software fra Bilinfo med henblik på oprettelse som køber.
3.2.3 I forbindelse med oprettelsen som køber, skal følgende oplysninger afgives: Virksomhedens navn, adresse, CVR-nr., mobil, telefon, email samt kontonummer i anerkendt dansk pengeinstitut
3.2.4 Den som køber oprettede virksomhed indestår for, at denne driver momsregistreret virksomhed med køb og salg af biler.
3.2.5 Forbrugere eller erhvervsdrivende, der ikke køber og sælger biler som led i sit erhverv, kan således ikke oprettes som køber på auktionssitet bilbasen.dk.
3.3 Generelt.
3.3.1 BilBasen forbeholder sig ret til uden nogen nærmere begrundelse at afvise, slette eller på anden måde nægte en eller flere bestemte brugere adgang til bilauktionen på bilbasen.dk. Endvidere kan BilBasen uden yderligere begrundelse stille betingelser for oprettelse af en eller flere brugere.
3.3.2 Ved oprettelsen indestår brugeren for, at de afgivne oplysninger er korrekte, præcise og fuldstændige, og brugeren forpligter sig til, i tilfælde af, at oplysningerne skulle ændre sig, at foranledige oplysningerne opdateret.
4 PERSONOPLYSNINGER
4.1 Alle oplysninger, der bliver afgivet ved oprettelsen som bruger, behandles fortroligt, opbevares på en sikret database hos BilBasen / Bilinfo, og videregives alene til tredjemand i det omfang det er nødvendigt for auktionens gennemførelse.
4.2 Serveren med brugernes persondata er beskyttet mod uautoriseret fysisk eller elektronisk adgang. Beskyttelsen omfatter en elektronisk firewall og andre sikkerhedssystemer, der indbefatter virus-scanning, installation af sikkerhedssystemer, afprøvning af sårbarhed, backup og reetablering, sikkerhedskontrol og andre foranstaltninger med henblik på løbende at forbedre datasikkerheden.
4.3 Brugeren accepterer ved oprettelsen som bruger, at BilBasen / Bilinfo kan behandle oplysningerne i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger, ligesom brugeren accepterer, at BilBasen / Bilinfo må videregive oplysninger, der måtte være nødvendige for auktionens gennemførelse. Endelig accepterer brugeren ved oprettelsen BilBasen / Bilinfo’s brug af cookies, der som en lille tekstfil placerer sig på brugerens computerharddisk, hvor den identificerer browserens software i forbindelse med den hjemmeside, brugeren besøger. Endelig meddeler oprettede brugere ved deres samtykke til nærværende auktionsbetingelser udtrykkelig tilladelse til, at BilBasen / Bilinfo kan sende markedsføringsmateriale, nyheder m.v. til brugerne.
4.4 Brugere kan til enhver tid få indsigt i deres registrerede personoplysninger ved at gå ind på bilbasen.dk. eller, for køberes vedkommende, ved anvendelse af softwareprogrammet fra BilBasen / Bilinfo. Her kan brugere også meddele ændringer i deres oplysninger. BilBasen / Bilinfo er berettiget til at opbevare brugeroplysningerne indtil brugeren pr. email med oplysning om kundenummer meddeler BilBasen / Bilinfo, at brugeren ikke ønsker at være registreret længere.
4.5 Brugernavne og passwords skal for sælgere være unikke og personlige med henblik på at undgå misbrug heraf. Bilbasen vil straks stoppe en sælger, som mistænkes for at være en anden, end den man giver sig ud for. Bilbasen påtager sig intet ansvar for misbrug af brugernavne og/eller passwords.
4.6 Brugernavne og passwords skal for købere være unikke, men vil ikke være personlige. Bilbasen vil straks stoppe en køber, som mistænkes at være en anden, end den man giver sig ud for. Bilbasen påtager sig intet ansvar for misbrug af brugernavne og/eller passwords.

BILBASENS ROLLE
5.1 Formål.
5.1.1 BilBasen formidler kontakt mellem alle typer af sælgere, såvel forbrugere som erhvervsdrivende (Sælger) på den ene side, og erhvervsdrivende (Køber) på den anden side, af biler på onlineauktion.
5.1.2 BilBasen er derfor aldrig part i de handler, der bliver indgået via bilbasen.dk.
5.2 Ansvarsgrundlag.
5.2.1 BilBasen har intet ansvar for indgåelsen eller gennemførelsen af aftalen og har herunder eksempelvis ikke noget ansvar i relation til kvaliteten, sikkerheden og lovligheden af de udbudte biler, sælgers adkomst til at sælge bilen eller købers mulighed for at opfylde købsaftalen.
5.2.2 BilBasen har intet ansvar for forsinkelser eller andre problemer med brugeres internetforbindelse eller opkobling samt ved anvendelse af ikke-tidssvarende computere eller programmer, ligesom BilBasen intet ansvar har for forsinkelser eller vira, der er opstået som følge af emails eller downloads. BilBasen har endvidere intet ansvar i tilfælde af nedbrud, driftsforstyrrelser m.v. af bilbasen.dk.
5.2.3 BilBasen er uden ansvar for hæftelser på biler solgt på auktionen og Køber opfordres derfor til at rette henvendelse til Bilbogen for at få oplyst, om der skulle påhvile hæftelser på bilen i form af ejendomsforbehold og underpant. Endvidere opfordres Køber til at undersøge bilens registreringsattest for bekræftelse af Sælgers ejendomsret til bilen.
5.2.4 BilBasen garanterer ikke for, at Køber og Sælger er dem, som de udgiver sig for at være.
5.2.5 BilBasen tager forbehold for trykfejl, indtastningsfejl og andre fejlskrifter, og har i en sådan forbindelse intet ansvar.
5.3 BilBasen forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt og uden yderligere varsel at ændre betingelserne for bilauktionen.
5.3.1 BilBasen Auktion forbeholder sig retten til at afvise biler med for høj mindstepris.
5.4 Ansvarsbegrænsning.
5.4.1 I tilfælde af, at BilBasen grundet ufravigelige lovbestemmelser skulle ifalde erstatningsansvar overfor en bruger, kan dennes krav på erstatning aldrig overstige det beløb, som BilBasen har modtaget i salær fra Køber og Sælger i forbindelse med den aktuelle handel.
5.4.2 BilBasen er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tids- eller avancetab eller tab af data, som en bruger måtte lide.
5.4.3 I det omfang hvor BilBasen beskriver bilen på sælgerens vegne, er sælgeren forpligtet til snarest muligt selv at kontrollere, at beskrivelsen af bilen er korrekt i enhver henseende. BilBasen har ikke noget ansvar i den anledning idet sælgeren er ansvarlig for bilens beskrivelse uanset om denne er beskrevet af sælgeren selv eller af BilBasen på sælgerens vegne.
5.5 Immaterielle rettigheder.
5.5.1 BilBasen® er et registreret varemærke tilhørende BilBasen. Intet i nærværende betingelser skal betragtes som givende brugere nogen som helst rettigheder til BilBasens immaterielle rettigheder.
5.5.2 Samtlige informationer, herunder men ikke begrænset til, tekst, grafik, software, HTML, koder og scripts i ethvert format, tilhører BilBasen, og må alene anvendes i forbindelse med anvendelse af auktionssitet bilbasen.dk. Ingen, herunder brugere, er berettiget til at kopiere, modificere, uploade, downloade, overføre, publicere eller på nogen anden måde distribuere materiale fra bilbasen.dk uden særskilt tilladelse.

 

6 SALÆR
6.1 BilBasen modtager et salær fra Sælger.
6.1.1 Salgssalæret udgør et fast salær inkl. moms, som Sælgeren af bilen ved oprettelsen på auktionen accepterer at betale til BilBasen, såfremt sælger har accepteret at sælge til den opnåede salgspris, eller mindstepris er opnået.
6.1.2 Sælger er endvidere forpligtet til at betale salgssalær og købssalær såfremt handlen ikke gennemføres på grund af Sælgers forhold, eksempelvis fordi sælger har beskrevet bilen anderledes end køber med rette kunne forvente.
6.2 BilBasen modtager et salær fra Køber.
6.2.1 Købssalæret udgør et fast salær inkl. moms, som Køberen af bilen på tidspunktet for sit første bud accepterer at betale til BilBasen, såfremt Køber bliver højestbydende.
6.2.2 Købssalæret skal betales til BilBasen. Køber får alene returneret købssalæret fra BilBasen såfremt køber straks efter at have afvist at ville købe bilen fremsender dokumentation for at bilen ikke var som køber med rette kunne forvente jf. nedenfor under ”Levering”. I øvrige tilfælde er køber forpligtet til at betale købssalæret.

 


AUKTIONENS GENNEMFØRELSE
7.1 Tilmelding af biler.
7.1.1 Brugere kan tilmelde biler til auktion, for så vidt angår private via bilbasen.dk, og for så vidt angår erhvervsdrivende (bilforhandlere) via bilinfo-systemet.
7.2   Bilens tilstand og beskrivelse.
7.2.1 Ved tilmelding af bilen indestår Sælger for, at bilen er i overensstemmelse med Sælgers beskrivelse af bilen. Ved oprettelsen forpligter Sælger sig således til at levere en bil som beskrevet.
7.2.2 Ved oprettelsen skal Sælger beskrive bilen så præcist og loyalt som overhovedet muligt. Der skal beskrives alle forhold, som er relevante for en Køber, herunder særligt bilens stand. Sælger skal angive alle pletter, ridser, skrammer, buler mv.
7.2.3 Sælger skal altid oplyse, om der er andre rettigheder over bilen, som fx ejendomsret, pant, udlæg eller ejendomsforbehold, og om der er andre forhold, der begrænser Sælgers mulighed for at råde over bilen, og Sælger indestår for, at bilen inden handlens endelige gennemførelse sælges fri og ubehæftet.
7.2.4 Sælger erklærer i øvrigt at have oplyst loyalt om alle forhold.
7.3 Mindstepris.
7.3.1 Ved oprettelsen bestemmer Sælger en mindstepris på bilen. Mindsteprisen er en bundgrænse for, hvornår en handel juridisk er bindende og dermed for, hvornår Sælger bliver forpligtet til at sælge bilen.
7.3.2 Såfremt mindsteprisen ved auktionens slutning ikke er nået, er Sælger af bilen ikke forpligtet til at sælge bilen på auktionen. Se dog nedenfor vedrørende efterfølgende budrunde.
7.3.3 Når et bud er lig med eller overstiger den af Sælger fastsatte mindstepris, er Sælger forpligtet til at sælge bilen til den Køber, der har afgivet det højeste bud.
7.4 Start og slut på auktion.
7.4.1 BilBasen bestemmer suverænt start og sluttidspunkt på bilauktioner oprettet på bilbasen.dk.
7.4.2 BilBasen forbeholder sig desuden ret til, uden varsel og uden betaling af noget vederlag til Sælger eller Køber, at ændre tidspunkt eller helt aflyse en ellers planlagt auktion. Denne ret har BilBasen også efter auktionen er påbegyndt.
7.5 Bud.
7.5.1 Afgivne bud er bindende for den afgivende, potentielle Køber. Bud kan derfor ikke efter afgivelsen nedsættes eller annulleres.
7.5.2 De bydendes identitet holdes hemmelig indtil en auktion er afsluttet.
7.5.3 BilBasen fastsætter for auktionen et startbud. Startbuddet fastsættes suverænt af Bilbasen. Det første bud skal som minimum være lige så stort som startbuddet.
7.5.4 Afgivne bud skal være højere end allerede placerede bud. Er nye bud ikke højere, og højere med det af BilBasen fastsatte interval, bliver de afvist, og allerede placerede bud vil figurere som højeste bud.
7.6 Efterfølgende budrunde.
7.6.1  Såfremt bilen ikke har opnået den af Sælger fastsatte mindstepris ved auktionens afslutning vil bilen af Sælger kunne trækkes fra auktionen efter midnat sammen dag som auktionen er afsluttet.
7.6.2 Såfremt den af Sælger fastsatte mindstepris ved auktionens slutning ikke er nået, forbeholder BilBasen sig retten til en efterfølgende budrunde, hvor Sælger og den ved auktionens afslutning højestbydende Køber vil blive kontaktet direkte af BilBasen med henblik på at få parterne til at indgå en handel.
7.7 Sælgers mulighed for at trække bilen ud af auktionen.
7.7.1 Bilen kan af Sælger trækkes fra auktionen uden omkostninger indtil første bud er afgivet.
7.7.2 Er der afgivet et bud på auktionen, der ikke opfylder en evt. mindstepris, kan Sælger kontakte BilBasen med henblik på at trække bilen fra auktionen mod betaling af fuldt salgssalær. BilBasen kan uden nærmere begrundelse nægte Sælger at trække bilen fra auktionen.
7.7.3 Er der afgivet bud på auktionen, der opfylder en evt. mindstepris, kan Sælger ikke trække bilen fra auktionen, idet Sælger hermed er forpligtet til at sælge bilen på auktionen til den Køber, der bliver højestbydende.
7.8 Forbud mod salg til anden side.
7.8.1 Sælger er, efter at have tilmeldt bilen og medmindre bilen trækkes fra auktionen inden første bud er afgivet, uberettiget til at sælge bilen andre steder end på bilauktionen bilbasen.dk. Sælger af bilen er dermed uberettiget til at sælge bilen til andre Købere end dem, der byder via bilauktionen bilbasen.dk.
7.8.2 Bilen vil, efter at være tilmeldt auktionen og så længe auktionen løber, ikke kunne ses på bilbasen.dk eller hos BilBasens annoncepartnere.
7.8.3 Sælges bilen til anden side på trods af ovennævnte, er Sælger pligtig at betale en aftalt bod på i alt kr. 10.000,00 til BilBasen og den højestbydende Køber til fuld og endelig afgørelse af den begåede misligholdelse. Boden fordeles således, at der til BilBasen beregnes et sædvanligt salgs- og købersalær. Det beløb, som herefter er til rest, overføres til den højestbydende Køber som kompensation for, at Køber ikke erhverver adkomst til bilen. Køber kan ikke herudover rette noget krav mod Sælger. Køber kan ikke rejse noget krav mod BilBasen om inddrivelse af beløbet, eller i øvrigt rette noget krav imod BilBasen.
7.9 Påvirkning af bud
7.9.1 Sælger må på ingen måde påvirke auktionen over sin egen bil direkte eller indirekte. Påvirker Sælger auktionen, ifalder Sælger en bod på kr. 5.000,00, der straks skal indbetales og tilfalder BilBasen.


 

LEVERING
8.1 Levering af bil sker med købers afhentning af bilen, med mindre andet kan aftales.
8.2 Afhentning skal ske senest 7 dage efter bilen er købt på auktionen.
8.3 Når køber afhenter bilen skal betaling ske på en banknoteret/bankudstedt check eller kontant.

Der er købers ansvar at handlen gennemføres og at bilen afhentes indenfor de gældende auktionsbetingelser.
8.4.1 Når Køber eller en af dennes bilkyndige ansatte/repræsentanter afhenter bilen hos Sælger er Køber forpligtet til straks at foretage en sædvanlig undersøgelse af bilen, herunder til at afprøve bilen og til at åbne motorrummet. Køber skal straks efter afslutningen af sine undersøgelser meddele Køber sine eventuelle indsigelser vedrørende bilen.
8.4.2 Såfremt Køber ikke meddeler Sælger berettiget indsigelse om bilens stand, betragtes bilen som ”købt som beset”. Køber kan herefter intet krav rette mod sælger, med mindre bilen lider af væsentlige skjulte mangler og Sælgeren har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Samtidig med sælgers udlevering af bilens registreringsattest underskriver køber og sælger slutseddel og køber bekræfter dermed at have fået udleveret bilen.
8.4.3 Annullationen sker ved at Køber meddeler BilBasen, at handlen annulleres og Sælger meddeler BilBasen at Sælger fortsat er i besiddelse af bilen Såfremt Køber ikke sammen med meddelelsen om handlens annullation fremsender dokumentation i form af billeder og tekst, til BilBasen for annullationens berettigelse er Køber forpligtet til at betale købssalær til BilBasen. Såfremt BilBasen er enig med Køber, skal Køber ikke betale købssalær, men BilBasen vil i stedet være berettiget til at sende en faktura til sælger, svarende til salgssalæret.
9 TVISTER
9.1 Såfremt der opstår tvister mellem BilBasen og brugerne, eller brugerne indbydes, skal dansk ret finde anvendelse på forholdet.
9.2 Retssager mellem BilBasen og brugerne, eller brugerne indbyrdes, skal anlægges ved Byretten i Århus som aftalt værneting i første instans.